วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แยกตัวเลข,ข้อความในคอลัมท์เดียวให้เป็นสองคอลัมท์ Excel

เทคนิคการแยกตัวเลขและข้อความที่อยู่ในเซลล์เดียวกัน ให้เป็นสองคอลัมท์ใน Excel ด้วยฟังก์ชัน

จากรูป ต้องการแยกจำนวน 100 ออกจากหน่วย sachet ที่ถูกบันทึกไว้ในเซลล์เดียวกัน
ด้วยโจทย์นี้สามารถนำฟังก์ชันข้อความสองชุดมาประยุกต์ใช้ด้วยกัน คือฟังก์ชัน Find และกลุ่มฟังก์ชัน Left, Right, Len (ดูการใช้ Left, Right, Len)

ฟังก์ชัน Find จะคืนค่าตำแหน่งของข้อความในเซลล์ ที่ถูกกำหนดไว้ในฟังก์ชัน และจะนับรวมทุกอักขระในเซลล์อ้างอิงทั้งหมด โดยไม่แยกว่าเป็นเคาะวรรค, สระ หรือตัวอักษร

ไวยากรณ์ฟังก์ชัน FIND

FIND(find_text,within_text,start_num)  • find_text :ข้อความหรือตัวเลขที่ต้องการค้นหา ถ้าเป็นข้อความให้ใส่ "xx "
  • within_text : คือข้อความที่มีสิ่งที่่คุณต้องการค้นหา (find_text)
  • start_num : ใช้ระบุหมายเลขตำแหน่งใน within_text ที่ต้องการให้เริ่มค้นหา โดยอักขระตัวแรกใน within_text เป็นอักขระ
  • หมายเหตุ : ถ้าไม่ได้ใส่ค่าให้กับ start_num ฟังก์ชันจะหมายถึงเริ่มตั้งแต่ 1 หรืออักขระตัวแรก
D H J K K
ผลลัพท์ แสดงการแทนค่าฟังก์ชัน
2 Contain จำนวน หน่วย จำนวน หน่วย
3 100 sachet 100 sachet =LEFT(D3,FIND(" ",D3))*1 =RIGHT(D3,LEN(D3)-FIND(" ",D3))
4 1 kg 1 kg =LEFT(D4,FIND(" ",D4))*1 =RIGHT(D4,LEN(D4)-FIND(" ",D4))
5 80 gram 80 gram =LEFT(D5,FIND(" ",D5))*1 =RIGHT(D5,LEN(D5)-FIND(" ",D5))
ข้อสังเกตุ จากตัวอย่าง:
  • ฟังก์ชัน FIND ใช้ระบุตำแหน่งของวรรคระหว่าง จำนวน กับ หน่วยวัด (FIND(" ",D3) ผลลัพท์เท่ากับ 4
  • LEFT(D4,FIND(" ",D4))*1 คือให้สูตรคืนค่าข้อความจากด้านซ้ายจนถึงวรรค และเพื่อให้เป็นตัวเลขจึง คูณด้วย 1
  • RIGHT(D5,LEN(D5)-FIND(" ",D5)) คือให้คืนค่าข้อความจากด้านขวาจนถึงวรรค (" ")

Reactions:

1 ความคิดเห็น: