วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การใช้ Hlookup หลายเงื่อนไขแทนฟังก์ชัน IF

Hlookup ทำงานกับหลายๆเงื่อนไข


การทำงานของ Hlookup กับ Vlookup เหมือนกัน แทบทุกอย่างแตกต่างที่วิธีใช้งานที่ค้นหาข้อมูล

Hlookup คือค้นหาแบบแนวนอน (Horizontal)

กับ Vlookup เป็นการค้นหาจากแนวตั้งหรือคอลัมท์ (Vertical) ซึ่งทั้งสองฟังก์ชันต่างก็เลือกคำตอบได้ 2 แบบ คือคำตอบที่ตรงกันพอดี (exact) และ คำตอบโดยประมาณ (omitted)
ข้อแตกต่างของ Hlookup กับ Vlookupหลักๆ ในฟังก์ชัน คือ row กับ column

  • HLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,range_lookup)

  • VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)

Target Sales Table for using Hlookup

ตัวกำหนดให้ฟังก์ชัน Hlookup หรือ Vlookup คืนค่าผลลัพท์คือ Range_lookup ซึ่งแบ่งออกตามนี้
  • ถ้า range_lookup เป็น TRUE หรือไม่ใส่ค่าอะไรไว้ ฟังก์ชัน Hlookup จะคืนค่าที่ตรงกัน หรือถ้าไม่พบก็จะคืนค่าถัดไปที่มากที่สุด แต่น้อยกว่า Lookup_value
  • ถ้า range_lookup เป็น False, ฟังก์ชัน Hlookup จะคืนค่าที่ตรงกันเท่านั้น

RowColumn(ตารางที่ 1)
ABCD E F G
1 เป้าขั้นบันได1
7
31
101
301
501
2
อัตราค่าคอม.
4.0%4.5%5.0%6.0%7.0%8.5%

ตารางที่ 1- เป็นอัตราเป้าขายแบบก้าวหน้าหรือแบบขั้นบันได เพื่อจะใช้ฟังก์ชั่น Hlookup ทดสอบจึงจัดไว้เป็นตารางแนวนอน รายละเอียดต่างๆ มีดังนี้
  • B1 ถึง G1 เป็นเป้าขายอัตราก้าวหน้า (ตย. Rate เริ่มตั้งแต่ 1 หน่วยและสูงสุด 6 หน่วย, Rate 2 เริ่มตั้งแต่ 7 หน่วย และ ถัดไปเริ่มต้นที่ 31 หน่วย เป็นต้น)
  • B2 ถึง G2 เป็นอัตราค่าคอมมิชชั่น (ตย. ยอดขายที่ 20 จะได้ 4.5% เพราะอยู่ในช่วง 7-30)
  • ดังนั้น table_array คือ B1:G2 และหา Com.Rate ของ Saleman โดยคิดจากยอดขาย

  • ตารางที่ 2- Column C เป็นผลลัพท์ของการใช้ฟังก์ชั่น Hlookup แบบหลายเงื่อนไข
  • Column D แสดงการใช้ฟังก์ชั่น Hlookup คอลัมท์ D
RowColumn(ตารางที่ 2) 
ABCD
4 SalesmanยอดขายCom.RateFormula
5 Adrian5119%=HLOOKUP($5,$B$1:$G$2,2)
6 Allan1206%=HLOOKUP($6,$B$1:$G$2,2)
7 Benny905%=HLOOKUP($7,$B$1:$G$2,2)
8 Calvin64%=HLOOKUP($8,$B$1:$G$2,2)
9 Tanaka2126%=HLOOKUP($9,$B$1:$G$2,2)
10 Tom385%=HLOOKUP($10,$B$1:$G$2,2)
11 Yuta3027%=HLOOKUP($11,$B$1:$G$2,2)

Reactions:

0 comments:

แสดงความคิดเห็น