วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การแทรกวันที่และเวลาใน Excel

การแทรกวันที่หรือเวลาแบบคงที่ Static Date


 • แทรกวันที่ปัจจุบัน ด้วย CTRL+;
 • กดคีย์ Ctrl และคีย์ตัว ;พร้อมกัน (เซมิโคลอน (;) เป็นคีย์เดียวกับอักษรไทยตัว ว แหวน หรือ ตัว ซ โซ่)

 • แทรกเวลาปัจจุบันด้วย CTRL+SHIFT+;
 • กดคีย์ Ctrl , คีย์ Shift และ คีย์ ตัว ; พร้อมกัน
นอกจากนี้หากจะแทรกทั้งวันที่กับเวลาในเซลล์เดียวกันก็ได้ โดยเมื่อกด CTRL+; แล้วให้เคาะ spacebar เพื่อเว้นวรรค แล้วต่อด้วยการกด CTRL+SHIFT+;

Excel's shortcut to insert static date and time

การแทรกวันที่หรือเวลาแบบเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ Active Date

งานนี้มีฟังก์ชันที่ทำงานนี้ได้อยู่สองฟังก์ชัน คือฟังก์ชัน TODAY และ ฟังก์ชัน NOW
 • แทรกวันที่ด้วยฟังก์ชัน TODAY()
 • จะส่งกลับวันที่ปัจจุบัน และจะเปลี่ยนไปตามวันที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์

 • แทรกวันที่ด้วยฟังก์ชัน NOW()
 • จะส่งกลับวันที่และเวลาปัจจุบัน แต่เวลาที่แสดงจะเป็นเวลาขณะที่ใส่ฟังก์ชันเท่านั้น ฟังก์ชัน Now ไม่ได้ update ตลอดเวลา และจะเปลี่ยนแปลงเมื่อแผ่นงานมีการคำนวณหรือมีการเรียกใช้ฟังก์ชัน
  รุปแบบฟังก์ชันผลการใช้ฟังก์ชัน
  =TODAY()9/12/2012
  =NOW() 9/12/2012 21:17

Reactions:

0 comments:

แสดงความคิดเห็น