วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฟังก์ชั่นวันเวลาใน Excel2007 Date&Time Functions

Date&Time Function ใน Excel เป็นการคำณวนในเรื่องของ วัน และ เวลา ซึ่งช่วยให้สะดวกกับการคำณวน อายุงาน, ระยะเวลาการทำงาน โดยตัวอย่างที่ทำนี้จะกำหนด Start Date วันเริ่มต้น กับ End Date วันสิ้นสุด เพื่อใช้คำณวนเปรียบเทียบระยะเวลาในแบบต่างๆ

การแสดงผล ฟังก์ชั่นการทำงานกับวันเวลา

NO.Functionการแสดงผล
1 TODAY วันที่ ปัจจุบัน
2 NOW วันที่ และ เวลา ปัจจุบัน
3 YEARFRAC ระยะเวลาจาก Start Date วันเริ่มต้น- End Date วันสิ้นสุด
4 YEAR ปี คศ.ของ วันที่
5 MONTH เดือน ของ วันที่
6 DAY วัน ของ วันที่
7 HOUR ชั่วโมง ของ ของวันที่
8 MINUTE บอกจำนวน นาที ในวันที่ 

ข้อ 1 กับ ข้อ 2 บอกวันและเวลาปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องใส่ค่ากำหนดใด ๆ ลงใน วงเล็บ
ข้อ 3 การใช้ YEARFRAC จะต้องกำหนดเงื่อนไขเข้าสูตร เพื่อให้เกิดการคำณวนระยะเวลา ของสองช่วงเวลา ซึ่งคือ Start Date กับ End Date แต่ถ้าหาก start date กับ end date ไม่ได้ครบปี ผลลัทธ์ จะมีเศษทศนิยม
ข้อ 4-8 เป็นการบอก ปี เดือน วัน และเวลา ของวันที่เรากำหนดไว้ในฟังก์ชั่น เพื่อให้แสดงค่าที่ต้องการเท่านั้น แต่เมื่อประยุกต์ใช้ ก็สามารถคำณวนระยะเวลาได้เช่นกัน เพียงแค่แยกเป็น ปี เดือน วัน

ซึ่งเมื่อพิสูจน์ สูตรแล้ว ทั้งวิธีข้อ 3 และ ข้อ 4-8 ให้ผลลัพท์ที่เท่ากัน อยู่ที่ว่าเหมาะกับการใช้งานในแบบไหนเท่านั้น

Row Numer Column Letter
2 C D E F
3
ใช้วันที่ 2 ชุดกำหนดเป็น
START DATE END DATE
4 วันเริ่มงาน กับ วันสิ้นสุด 1/1/2010 8:30 AM 31/12/2012 5:30 PM
5
No
Function
การใช้ฟังก์ชั่น
ผลลัพธ์
6 1 TODAY =TODAY( ) 18/5/2012
7 2 NOW =NOW( ) 18/5/2012 9:36
8 3 YEARFRAC =YEARFRAC(F4,E4,0) 3
9 4 YEAR =YEAR(F4)-YEAR(E4) 2
10 5 MONTH =MONTH(F4)-MONTH(E4) 11
11 6 DAY =DAY(F4,E4) 30
12 7 HOUR =HOUR(F4)-HOUR(E4) 9
13 8 MINUTE =MINUTE(F4)-MINUTE (E4) 0

ตัวอย่างจากแผ่นงาน ใน Excel

วิธีการใช้ Excel 2007 แบบอื่นๆ

Reactions:

0 comments:

แสดงความคิดเห็น