วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558

การใช้ฟังก์ชัน MAX, MIN กับ IF ใน EXCEL

Function MAX และ Min ใน Excel

MAX จะคืนค่าสูงสุดของชุดข้อมูล ส่วน MIN จะคืนค่าต่ำสุดของชุดข้อมูล
  • ซึ่งเป็นค่าตัวเลข, วันที่
  • หรืออยู่ในช่วงเซลล์ที่กำหนด
  • ถ้าเงื่อนไขไม่มีค่า จะคืนค่า 0 (ศูนย์)
  • สามารถใช้ประยุกต์กับฟังก์ชั่นอื่นๆ

Row Column
A B C D
1 No Inventory Price Start
2 1 Cook's knife 710 1/8/2015
3 2 Filleting knife 500 1/7/2015
4 3 Bread knife 800 15/7/2015
5 4 Paring knife 420 15/4/2015
6 5 Chinese Chopper 450 15/5/2015
7 6 Cleaver 610 1/6/2015
8 7 Filleting knife 449 1/9/2015
9 8 Paring knife 430 15/8/2015

จากตารางข้างต้น เป็นรายการสินค้าคงเหลือ โดย B เป็นชนิดของมีดแบบต่างๆ, C คือราคา และ D เป็นวันที่ล่าสุดที่ใช้ราคาใน Column C เราจะใช้ข้อมูลในตารางทดสอบการใช้ฟังก์ชัน MAX และ MIN ในแบบต่างๆ รวมถึงการใช้ร่วมกับ ฟังก์ชั่น IF

Row Column
10 E F G
11 เงื่อนไข การใช้ฟังก์ชัน ผลลัพท์
12 ราคาสูงสุด =MAX(C2:C9) 800
13 ราคาต่ำสุด =MIN(C2:C9) 420
14 วันที่ล่าสุด =MAX(D2:D9) 1/9/2015
15 และ การหาคำตอบตามเงื่อนไข โดยใช้คู่กับ IF
16 ชื่อสินค้า การใช้ฟังก์ชัน ผลลัพท์
18 Price: Cleaver {=MAX(IF($B$2:$B$9=E18,$C$2:$C$9,0))} 610
20 Price: Filleting knife {=MIN(IF($B$2:$B$9=E18,$C$2:$C$9,0))} 449
19 Start: Paring knife {=MAX(IF($B$2:$B$9=E19,$D$2:$D$9))} 15/8/2015

จากตารางตัวอย่าง การใชัฟังก์ชัน MAX, MIN และ MAX+IF, MIN+IF

  1. การหาค่าสูงสุด หรือ ต่ำสุด เพียงใช้ฟังก์ชัน MAX หรือ MIN แล้วกำหนดช่วงเซลล์ที่ต้องการเท่านั้น (ตัวอย่าง Row12,13,14)

  2. กรณี Row18 ใช้ IF เพิ่มเงื่อนไข ถ้าช่วงเซลล์สินค้า $B$2:$B$9 เท่ากับ Cleaver (E18) ให้สูตรหาราคา ของ E18 ซึ่งมองดู การทำงานคล้าย Vlookup หรือ Sumif แต่ การใช้ MAX มีข้อแตกต่างตรงที่เราเลือกค่าที่มากที่สุดหรือ น้อยที่สุดได้ ถ้าข้อมูลมีมากกว่าหนึ่งรายการ

  3. กรณี Row19,20 เหมือนกันตรงที่ สินค้าทั้ง Filleting Knife (No.2,No7) กับ Paring knife (No4, No.8) มีสองรายการ เมื่อใช้ฟังก์ชัน MIN ผลลัพท์ของ Filleting Knife คือ 449 และ Paring Knife ใช้ฟังก์ชัน MAX สูตรจึงคืนค่า วันล่าสุด คือ 15/8/2015

  4. การใช้ร่วมกับฟังก์ชัน IF ในลักษณะนี้ ต้องปิดสูตรด้วยการกด Ctrl + Shift + Enter
Inventory Data for test Max and Min Function+ if Function

Reactions:

0 comments:

แสดงความคิดเห็น